Disclamer BHVK Leisure BV

Algemeen
Deze website wordt gemaakt en onderhouden door BHVK Leisure BV gevestigd te Burgh-Haamstede, Nederland, hierna te noemen ‘bhvkleisure.com’. Op het gebruik van deze website zijn onderhavige algemene voorwaarden van toepassing. Uw gebruik van deze website geeft aan dat u akkoord bent met en gebonden aan de algemene voorwaarden.

Van tijd tot tijd kan bhvkleisure.com onderhavige algemene voorwaarden wijzigen. Alsdan bent u gehouden aan deze wijzigingen. Wij raden u daarom aan om periodiek deze algemene voorwaarden te controleren.

Disclaimer
bhvkleisure.com sluit alle aansprakelijkheid uit voor elke directe en/of indirecte schade van welke aard dan ook, die het gevolg is van en/of verband houdt met het gebruik van deze website, of met enige tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen.

Hoewel bij het vervaardigen en het onderhouden van deze website de uiterste zorg is nagestreefd en nagestreefd zal worden, kan voor de aanwezigheid van eventuele fouten en onvolledigheden niet worden ingestaan. Derhalve aanvaardt bhvkleisure.com geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolledigheden. bhvkleisure.com kan dan ook geen garantie bieden dat deze website werkt zonder gebreken of dat deze website en/of de daaraan gekoppelde servers vrij zijn van enige onvolkomenheden.

De informatie op deze website is afkomstig van bhvkleisure.com en/of van derden. bhvkleisure.com is niet aansprakelijk voor- en kan geen garantie geven aangaande de nauwkeurigheid of volledigheid van deze informatie. bhvkleisure.com kan eveneens niet instaan of de door u geraadpleegde informatie geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt.

Leeftijd
U dient minimaal 25 jaar oud te zijn om transacties via deze website te kunnen verrichten.

Intellectueel eigendom
Alle rechten, met betrekking tot het bhvkleisure.com -logo en de merknamen ‘BHVK Leisure en ‘bhvkleisure.com’ berusten bij bhvkleisure.com.
De informatie op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Het is dan ook voor u als gebruiker niet toegestaan deze informatie te distribueren, verkopen, verveelvoudigen of op enige wijze te veranderen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de betreffende eigenaar van het auteursrecht op deze informatie.

bhvkleisure.com heeft het recht de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van haar website te verwijderen indien er sprake is van inbreuk op rechten van derde(n).

Links
Voor het gemak van de bezoekers bevat deze website (en eventuele andere distributiemethoden van bhvkleisure.com, zoals mailings van bhvkleisure.com) links naar andere websites en/of bronnen, die onderhouden worden door derde(n). bhvkleisure.com is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de aldaar beschikbare informatie, geleverde zaken en/of diensten, het geldende privacybeleid of de beschikbaarheid van deze andere websites en/of bronnen. Naast huur van accommodaties biedt bhvkleisure.com haar klanten via deze website tevens de mogelijkheid om allerlei reisgerelateerde producten en diensten te kopen bij haar zakenpartners. U moet daarbij denken aan het het huren van fietsen en het sluiten van reis- en annuleringsverzekeringen. Ten aanzien van het sluiten van reis- en annuleringsverzekeringen geldt het bovenstaande onverkort, met uitzondering van de wijze van betaling, welke rechtstreeks met bhvkleisure.com wordt afgehandeld.

Deze reisgerelateerde producten en diensten verzorgt bhvkleisure.com niet zelf. Dat doen gespecialiseerde zakenpartners. Wanneer u als reiziger een dergelijk product of een dergelijke dienst aanklikt op deze website, komt u vervolgens in contact met de betrokken zakenpartner. Een eventuele overeenkomst komt rechtstreeks tussen de reiziger en deze zakenpartner tot stand. bhvkleisure.com draagt geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor door de betreffende zakenpartner geleverde diensten of producten. Ook de betalingen vinden rechtstreeks door de reiziger aan de betrokken zakenpartner plaats. Ook daarvoor draagt bhvkleisure.com geen verantwoordelijkheid en is zij niet aansprakelijk.

Elke derde partij die een link naar de website van bhvkleisure.com wenst aan te maken, dient hiertoe eerst toestemming te verkrijgen van bhvkleisure.com. Indien en voor zover bhvkleisure.com een dergelijke link toestaat, brengt dit geen wederzijdse verplichting met zich mee inhoudende dat bhvkleisure.com een link van bedoelde derde op haar website dient toe te staan.

Toepasselijk recht
Op het gebruik van deze website, waarop onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Alle geschillen met bhvkleisure.com welke ontstaan naar aanleiding van het gebruik -op welke wijze dan ook- van deze website, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Middelburg, tenzij bhvkleisure.com de voorkeur geeft het geschil aan het oordeel van een andere naar de normale regelen bevoegde, al dan niet Nederlandse, rechter te onderwerpen.

BHVK Leisure BV
Rotterdam, april 2012
copyright © 2012 bhvkleisure.com

  Op dit moment is het kantoor gesloten
Office

Nog vragen?

Wij staan morgen weer voor u klaar

+31 (0) 111 654 512

mail ons

lees onze FAQ